فعالیت های پژوهشی کارگروه گردشگری و محیط زیست - اکوتوریسم

ردیف عنوان تاریخ توضیحات
۱ گرد آوری منابع علمی و پژوهشی در زمینه رفتارهای مناسب گردشگران در محیط های طبیعی در ایران و جهان باهدف ایجاد بانک علمی مرتبط با رفتار در طبیعت در حال انجام