فعالیت های اجرایی کارگروه گردشگری و محیط زیست - اکوتوریسم

ردیف عنوان برگزارکننده تاریخ توضیحات
۱ شناسایی و معرفی افراد صاحب نظر در حوزه های رفتار در طبیعت و ایجاد بانک اطلاعاتی   در حال انجام