همایش های ملی

عنوان تاریخ همایش
دومین همایش ملی و چهارمین نمایشگاه تخصصی آموزش محیط زیست ۰۴ بهمن ۱۳۹۶ لغایت ۰۵ بهمن ۱۳۹۶
اولین همایش ملی و سومین نمایشگاه تخصصی آموزش محیط زیست ۱۵ بهمن ۱۳۹۰ لغایت ۱۶ بهمن ۱۳۹۰