• پاسخگویی به نیازهای مطالعاتی و پژوهشی در زمینه­های مختلف محیط‌زیست و توسعه پایدار در داخل و خارج از کشور.
  • توسعه، تعمیق و گسترش مطالعه و پژوهش در مسائل و موضوعات مختلف محیط‌زیست و توسعه پایدار.
  • کمک به تصمیم سازی و تصمیم­گیری در سطوح مختلف برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط‌زیست.
  • طراحی، اجرا و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های پژوهشی در حوزه‌های موردنظر.
  • ارتقاء و غنا بخشیدن به ادبیات و گفتمان علمی، انجام تحقیقات و گسترش مرزهای دانش محیط‌زیست و توسعه پایدار.
  • تعامل با مراکز پژوهشی و کرسی‌های یونسکو در داخل و خارج از کشور و توسعه همکاری‌های بین‌المللی.
  • تقویت و توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای بین‌رشته‌ای و فرارشته‌ای.
  • کمک به تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه محیط‌زیست و توسعه پایدار با آموزش‌های کوتاه‌مدت.
  • توسعه همکاری‌های گروهی و شبکه‌ای با متخصصان فعال در حوزه محیط‌زیست و توسعه پایدار در داخل و خارج از کشور.
  • توسعه همکاری‌ با بخش‌های صنعت و خدمات کشور در زمینه‌های مرتبط با محیط‌زیست و توسعه پایدار.