پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار با هدف کمک به رفع نیازهای علمی، پژوهشی و آموزشی در حوزه محیط‌زیست و توسعه پایدار و به منظور ایجاد پیوند میان جامعه و دانشگاه، اجرای طرح‌های مشترک پژوهشی ملی و بین‌المللی و برگزاری دوره‌های تخصصی مشترک آموزشی در حوزه محیط‌زیست و توسعه پایدار فعالیت خواهد کرد.

  • پاسخگویی به نیازهای مطالعاتی و پژوهشی در زمینه­های مختلف محیط‌زیست و توسعه پایدار در داخل و خارج از کشور؛
  • توسعه، تعمیق و گسترش مطالعه و پژوهش در مسائل و موضوعات مختلف محیط‌زیست و توسعه پایدار؛
  • مشاهده ادامه هدف ها
  • شناسایی نیازهای پژوهشی و مطالعاتی در زمینه مسائل و موضوعات مختلف مرتبط با محیط‌زیست و توسعه پایدار؛
  • انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی (بنیادی، کاربردی و توسعه‌­ای) در زمینه تولید دانش مرتبط با محیط‌زیست و توسعه پایدار، نشر و به‌کارگیری آن؛
  • مشاهده ادامه مأموریت ها و وظایف ها